สร้างสรรค์ความคิด จิตใจงาม สืบสานเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำใช้เศรษฐกิจพอเพียง