primary-banner

 

 

โรงเรียนจารุวรรณใช้หลักสูตร สถานศึกษาที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ชื่อว่า Jaruwon Intensive English Program เพื่อสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ​. 2558 โดยวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับเป็นกรอบหลักสูตรและจัดเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องและมีทักษะการฟังที่ดี มีความคุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ASEAN โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการสอนปกติด้วย

 

p1

 

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนจัดครูที่มีคุณภาพสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน การสอนเน้นทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain Based Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเหมาะสม มีเหตุผลไตร่ตรอง มีจินตนาการ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ประกอบด้วยการเรียนแบบโครงการ การเรียนรู้จากสภาพจริงจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การได้สัมผัสทดลองจากสื่อการเรียนรู้หลากหลาย และการเรียนรู้ในศูนย์พหุปัญญา เป็นต้น

 

IMG_6143

 

การประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินที่หลากหลายเช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การตรวจงาน การทดสอบ เป็นต้น การประเมินผลจะช่วยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งด้วยตัวเด็กเอง เพื่อน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงการศึกษากำหนด

p3

 

การจัดการเรียนรู้พหุปัญญา (Multiple Intelligences)

1. ด้านวาจา / ภาษา (Verbal / Linguistic Intelligence)

m1

2. ด้านตรรก/ คณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence)

m2

3. ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)

m3

4. ด้านดนตรีและจังหวะ (Musical / Intelligence)

1 IMG_8931

 

5. ด้านมิติสัมพันธ์  (Visual / Spatial Intelligence)

m5

6. ด้านธรรมชาติ  (Naturalistic  Intelligence)

100_2831

7. ด้านการรู้จักตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

m8

8. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น   (Interpersonal  Intelligence)

m-313

 

9. ด้านจิตพิสัย  (Existentialistic  Intelligence)

P1140426


การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ

เซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับสถาบัน Korea Education Reports and Evaluation Institute ประเทศเกาหลีในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อสอบของประเทศเกาหลีเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะของนักเรียนไทยระดับชาติและกับประเทศเกาหลี

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ TQA (Thailand Quality Award)

เป็นเครือข่ายกับ Ostfold University College Norway ส่งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาอนุบาลและประถมศึกษามาสังเกตการสอนและฝึกประสบการณ์ ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนสังกัดต่างๆ ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศนอร์เวย์ และ ญี่ปุ่น

norway_jap

 

Back to top