82

โรงเรียนจารุวรรณได้รับการยกย่องจากองค์กรการศึกษาปฐมวัยและได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีเด่นของสถานศึกษาในฐานะที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย “เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2547และได้ขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆที่สนใจทั่วประเทศ ผลจากการวิจัยและการพัฒนาครั้งนั้นทำให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง

81

ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสภาการศึกษาให้เป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อศึกษา วิจัยเรื่อง “การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง” ทำให้ครูได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น จนสามารถนำมาพัฒนา จัดทำนวัตกรรมชื่อกิจกรรม “กายเคลื่อนไหว ใจสงบ พบปัญญา”โดยได้รับทุนสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมจากสภาการศึกษาเพื่อนำไปเผย แพร่ต่อไป

8

หลักสูตรที่โรงเรียนใช้อยู่ปัจจุบันจึงเป็นหลักสูตรเฉพาะของทางโรงเรียนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และแสดงให้เห็นจุดเน้นในการพัฒนาเด็กในการบริหารโรงเรียนจารุวรรณ ซึ่งการจัดทำหลักสูตรใช้การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจรณาจากปรัชญาของโรงเรียนทฤษฏีการเรียนรู้ ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ และทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญา ตลอดจนศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม

562799_627786507242907_599099255_n

 

 

574545_627786937242864_1753079586_n

 

 

 

Back to top