ดร.ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์

TANYARAT NITIKULTEERAPAT

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุวรรณ

สถานที่ติดต่อ

ที่ทำงาน
ร.ร. จารุวรรณเลขที่ 222 หมู่ 4  ซอยวัชรพลถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพฯ10220โทร. 02-519-8647
ที่บ้าน
      222 หมู่ 4  ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ10220โทร. 02-948-0772
Email :
jaruwonschool@hotmail.com
Website: 
jaruwon.ac.th

วุฒิการศึกษา (ภาษาไทย)

 • กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2548
 • ค.ม.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2525
 • ค.บ.(ฝรั่งเศส, อังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย  พ.ศ. 2519

วุฒิการศึกษา (English)

 • Ed.D.  (Early  Childhood  Education)  2005
 • M.Ed.  (Educational Administration) 1982
 • B.Ed.   (French – English) 1976

งานวิจัย

 • การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้แบบพหุปัญญาโดยการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
 • การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล

ประสบการณ์

 • ครูระดับประถมศึกษา 12 ปี
 • ครูมัธยมศึกษา 2 ปี
 • ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล 28 ปี ตั้งแต่ปี 2527-ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ  และกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและที่ปรึกษาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ Associate Professor Dr. Somchai Chuchat

 

ประวัติการศึกษา

 •         Ph.D. (Mathematics Education and Computer) University Of Alberta, Canada    ปี พ.ศ. 2528
 •         ค.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521
 •         กศ.บ. (คณิตศาสตร์- อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2518

ประวัติการทำงาน

 •   อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2521
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2532
 •   รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2537
 •   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พ.ศ. 2550 – 2553
 •  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            พ.ศ. 2547 – 2551
 •  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         พ.ศ. 2540 – 2544
 •  รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  (ก.พ. – ก.ค. 2552)
 •  รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) (ก.พ. – ก.ค. 2548)
 •  รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)  (ต.ค. 2551 – มี.ค. 2552)

การประชุม/สัมมนา/เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี อิตาลี สาธารณรัฐเชค ตุรกี อียิปต์ รัสเซีย  และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

Back to top