• โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2545
h1
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550
h2
 • รางวัลเหรียญเงิน One School One Innovation จากกระทรวงศึกษาธิการ
h3
 • โล่รางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
h4
 • โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม จากสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี มูลนิธิดร. เทียม  โชควัฒนา
h6
 • โล่เกียรติยศ อุปนายกฝ่ายอนุบาล สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร
h5
 • ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย (สกว.) ในการทำการวิจัยย่อยโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียน ของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ในบริบทของสังคมไทย”
 • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนนำร่องเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง” (Brain Based Learning : BBL) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2548
 • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” เรื่องการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้แบบพหุปัญญา โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ ) ในระดับดีทุกมาตรฐาน
 • ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “โรงเรียนคุณธรรม” จากสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา พ.ศ. 2554
 • ได้รับเกีรติบัตรเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศุกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุนมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 5
 • โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม จากสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี มูลนิธิดร. เทียม  โชควัฒนา
 • โล่เกียรติยศ อุปนายกฝ่ายอนุบาล สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์

 

พ.ศ. 2550 ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน

Back to top