โรงเรียนจารุวรรณ  เลื่อนการเปิดภาคเรียนระดับอนุบาล 1 – 3  ปีการศึกษา  2559  ไปเป็นวันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2559

เนื่องจาก  การปรับปรุงสถานที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  เปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 16  พฤษภาคม  2559

 

 

Back to top Read all news