แจ้งเลื่อนสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  TEDET  ปีการศึกษา  2559

จากเดิมสอบวันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม  2559 นั้น   เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน   2559  แทน

 

Back to top Read all news