คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. รับนักเรียน ชาย – หญิง ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เฉพาะไป – กลับ
 2. อนุบาล 1 รับอายุ 3 ปีบริบูรณ์นับถึงเดือนพฤษภาคม
 3. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควรแก่วุฒิภาวะ6

กำหนดวันเวลา รับสมัคร

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น.

เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

 1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ
 2. สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน และสำเนา 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายของนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว หรือรูปโปสการ์ด จำนวน 4 รูป
 5. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
 7. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดา มารดา และสำเนา อย่างละ 1 ชุด

IMG_6135

กำหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน

 • เทอมต้น       เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
 • เทอมปลาย  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

เวลาเรียน และวันหยุด

 1. แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
 2. เวลาเรียน 08.00 น. – 14.30 น.
 3. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

การแต่งกาย

 1. ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ชุดนอน ชุดพลศึกษา ชุดเครื่องนอน ถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าหนังสือ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และจัดให้
 2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับ หรือนำของมีค่ามาโรงเรียน และทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญหาย
 3. เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนต้องปัก หรือเขียนชื่อทุกชิ้น และส่งมอบให้ครูในวันเปิดเรียน โรงเรียนจะ ส่งคืนให้นำกลับไปซักในวันศุกร์ และนำส่งมอบให้โรงเรียนใหม่วันจันทร์

ด้านสุขภาพอนามัย

 1. กรณีนักเรียนเป็นโรคติดต่อ เช่นตาแดง หัด อีสุกอีกใส หรือไข้หวัด จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย เป็นปกติ หรือพ้นระยะติดต่อแล้ว
 2. กรณีนักเรียนมาโรงเรียนแล้วเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนส่งสถานพยาบาลที่ ใกล้ที่สุดตามความเหมาะสม โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท ประกัน ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์IMG_6132

การรับ – ส่ง

 1. ผู้ปกครองจะรับนักเรียนกลับบ้านได้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 16.30 น. หากต้องการฝากนักเรียนให้ดูแลพิเศษหลังเวลา 16.30 น. จะต้องติดต่อเพื่อฝากนักเรียนกับทางฝ่ายธุรการเป็นกรณีพิเศษ
 2. ผู้ปกครองต้องแสดงบัตรรับนักเรียน เซ็นชื่อ และลงเวลารับนักเรียน ไว้ในสมุดที่ทางโรงเรียนจัดไว้ในบริเวณเขต รับ- ส่งทุกครั้ง
 3. กรณีผู้ปกครองที่มีชื่อในบัตร ไม่สามารถมารับนักเรียนได้ด้วยตนเองในวันใดก็ตาม กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนโรงเรียนเลิก พร้อมทั้งฝากบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ที่จะมารับนักเรียนในวันนั้น โดยผู้มารับนักเรียนแทน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวทางหน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วย มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนกลับ
 4. กรณีที่ทำบัตรรับนักเรียนหาย กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทันที เพื่อจะได้ทำบัตรรับนักเรียนให้ใหม่

บริการรถโรงเรียน

 1. โรงเรียนมีบริการรถปรับอากาศ ระดับมาตรฐาน บริการรับ – ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดผู้ควบคุมรถรับ – ส่ง นักเรียนทุกเที่ยว
 2. กรณีที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง นักเรียน ผู้ปกครองต้องกรอกใบสมัคร และติดต่อทางโรงเรียนด้วยตนเอง สำหรับอัตราค่าบริการคิดตามระยะทาง

ข้อตกลงอื่น

 1. ประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน กับบริษัทประกันภัยตามที่โรงเรียนติดต่อในแต่ละปี
 2. เสริมการสอนดนตรี ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ กับบริษัท ทรูคลิกไลฟ์
 3. ตั้งแต่ข้อ 1 – 2 รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว
ชุดนักเรียน ชาย – หญิง © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดกีฬา © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดนอนหญิง © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดนอนชาย © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา

หมายเหตุ เครื่องใช้ทุกชิ้น ได้แก่ ถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว รองเท้า

เขียนชื่อด้วยปากกา หรือ ปักในบริเวณที่เห็นชัดเจน

ตัวอย่าง และขนาดของตัวปัก

ให้ปักตัวอักษร ขนาด 1/4 นิ้ว
ตัวอย่าง
ด.ช. อนามัย ใจดี
น้องเกม
Back to top