1. เกณฑ์การรับเด็ก
   1. รับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ขึ้นไป เฉพาะไป – กลับ
   2. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
   3. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง นำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
   4. รับฝากเลี้ยงแบบรายเดือน และรายเทอม
  2. กำหนดวันเวลา รับสมัคร
   • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
   • วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น.- 16.30 น.
  3. เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
   1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ
   2. สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
   3. ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน และสำเนา 1 ฉบับ
   4. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน
   5. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
   6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
   7. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดา มารดา และสำเนา อย่างละ 1 ชุดIMG_6142
  4. กำหนดวัน เวลาเลี้ยงดู
   1. เด็กที่สมัครรายเทอม แบ่งเป็นปีละ 4 เทอม เทอมละ 3 เดือนไม่มีปิดเทอม
   2. ส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และรับเด็กกลับได้ตั้งแต่เวลา 14.45 น. – 16.30 น. หากรับเด็กกลับ หลังเวลา 17.00 น. จะต้องทำข้อตกลงเพื่อฝากเด็ก กับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
   3. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  5. การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
   1. ชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร และจะขอรับเงินคืนไม่ได้ในทุกกรณี
   2. เด็กที่ลงทะเบียนสมัคร ต้องชำระค่าแรกเข้า 5,000 บาท โดยโรงเรียนจะจัดเครื่องนอน เครื่องแบบ เครื่องใช้ส่วนตัวตามแบบที่โรงเรียนกำหนดให้กับนักเรียนครบชุด และชำระค่าประกันอุบัติเหตุ540 บาท
   3. การฝากเลี้ยงดูเทอมต่อไป ต้องชำระค่าเลี้ยงดูเทอมนั้น ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนที่เริ่มเทอมใหม่
100_8685

 

  1. การแต่งกาย
   • ต้องแต่งเครื่องแบบชั้นเด็กเล็ก ชุดนอน และชุดกีฬาตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และจัดให้
  2. ด้านสุขภาพอนามัย
   1. กรณีนักเรียนเป็นโรคติดต่อ เช่นตาแดง หัด อีสุกอีกใส หรือไข้หวัด จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะ หายเป็นปกติ หรือพ้นระยะติดต่อแล้ว
   2. กรณีเด็กมาโรงเรียนแล้วเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน ทางโรงเรียนจะให้การปฐมพยาบาลพร้อมทั้งติดต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้มารับเด็กทันที หากไม่สามารถติดต่อได้หรือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถมารับเด็กได้ทางโรงเรียนจะนำเด็กส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตามความเหมาะสม โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง ยกเว้นกรณีเกดอุบัติเหตุซึ่งจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท ประกัน ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
   3. เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนต้องปัก หรือเขียนชื่อทุกชิ้น และส่งมอบให้ครูในวันเปิดเรียน โรงเรียนจะ ส่งคืนให้นำกลับไปซักในวันศุกร์ และนำส่งมอบให้โรงเรียนใหม่วันจันทร์
  3. บริการที่ทางโรงเรียนจัดให้แก่เด็ก
   1. นมสด 1 มื้อ เวลา 10.00 น.
   2. อาหารกลางวัน พร้อมขนม
   3. อาหารว่าง ช่วงบ่าย (ผลไม้ตามฤดูกาล
   4. เครื่องนอน และเครื่องใช้ส่วนตัว
   5. บริการตรวจสุขภาพนักเรียนปีละ 2 ครั้งโดยกุมารแพทย์เป็นผู้ตรวจ
   6. คุณครูทีมีวุฒิด้านปฐมวัย และครูที่มีประสบการณ์สูงIMG_6103
  4. ของใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาเพิ่มนอกจากทางโรงเรียนจัดให้
   1. เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนอย่างน้อย 1 ชุด
   2. ขวดนม
   3. นมสำหรับมืออื่น ๆ
  5. ข้อตกลงอื่น ๆ
   1. โรงเรียนจะส่งเด็กให้ผู้ปกครองที่ได้ให้หลักฐานการเป็นผู้ปกครองกับทางโรงเรียนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ปกครองมอบหมายให้ผู้อื่นมารับ ต้องโทรศัพท์แจ้งโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนโรงเรียนเลิก พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่จะมารับในวันนั้น โดยผู้มารับเด็กจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยราชการออกให้มาแสดงด้วยมิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนกลับ
   2. กรณีที่เด็กมีพัฒนาการบกพร่องด้านอารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ และต้องนำหลักฐานการส่งเสริมพัฒนาการโดยแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเด็กพิเศษมาแสดงด้วยเพื่อโรงเรียนจะได้ส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมโดยโรงเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีไป
  6. ระเบียบการเรื่องการปักชื่อนักเรียน ระดับชั้นเนอสเซอรี่

 

ชุดนักเรียน ชาย – หญิง © ใช้ไหมตราสมอ เบอร์ 45 ปักชื่อนามสกุล – ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา ตัวหนังสือมี ขนาด 1/4 นิ้ว ชื่อ –สกุล และมีคำนำหน้า ด.ช / ด.ญ.
ชุดกีฬา © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดนอนหญิง © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดนอนชาย © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
หมายเหตุ เครื่องใช้ทุกชิ้น ได้แก่ ถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว รองเท้า
เขียนชื่อด้วยปากกา หรือ ปักในบริเวณที่เห็นชัดเจน

ตัวอย่าง และขนาดของตัวปัก

ให้ปักตัวอักษร ขนาด 1/4 นิ้ว
ตัวอย่าง
ด.ช./ด.ญ. แสนดี จริงใจ
น้องดี
Back to top