รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 • ด.ญ. สิรายาวดี มณีศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประถมศึกษา ในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2556
student1
 • นักกีฬาเทควันโด ยุวชนชาย เหรียญทอง และ เหรียญเงินหลายรายการ
student2
 • นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยในอนาคต
student3
 • การแข่งขันว่ายน้ำ  I Love Daddy Swimming Cup
student4
 • รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 • ด.ญ.ญาดา พิพัฒน์วรชัย “Miracle Scientist” 1st Class Honours จากฮ่องกง
student5
 • ด.ช.กฤติน ศรีวิเชียร “Dessert And Desertation” 1st Class Honours จากฮ่องกง
student6
 • “ในหลวงของเรา” รางวัลที่ 1  กลุ่มโรงเรียนที่ 32 กทม
student7
 • รางวัลที่ 1 แข่งขันต่อไม้บล็อกประเภททีมที่โรงเรียนประสานมิตร
student8
 •  2nd Class Honours การประกวดวาดภาพ 2012  International Year of Co – operatives Art and Design Competition  ที่ประเทศฮ่องกง

ด.ญ.จิรัฎฐ์ธีรา จิตคาม

ด.ญ.พรปวีณ์ ธาราอิสระ

ด.ญ.ชวัลลักษณ์ แผนสท้าน

ด.ญ.วริศรา พงษ์ไทย

student9
 • 3rd Class Honours การประกวดวาดภาพ 2012  International Year of Co – operatives Art and Design Competition  ที่ประเทศฮ่องกง

ด.ญ.ญาณิศ เนียมมณี

ด.ญ.ภวิดา ปัณฑวนันท์

ด.ญ.ณรรฐวรรณ ทาทอง

ด.ช.นภัค แจ้งใจกุล

 

student10

ถ้วยรางวัลการประกวดวาดภาพ  2012  International Year of Co – operatives Art and Design Competition  ที่ประเทศฮ่องกง

 

student11
 • โล่เกียรติคุณโรงเรียนให้การสนับสนุนมหกรรมเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่  ๕
student12

 

 • นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ในการประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล รุ่น junior division จัดโดยสมาคมเมโลเดียน
 • ด.ญ. รุ่งไพลิน เพ็งมาก ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
 • ด.ช. กันตพัฒน์ ศีลประชาวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 5 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร
 • ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตน์พิมล ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย Swimming Championship: XI Martin’s Cup ประจำปี 2556 โดยทำสถิติ กรรเชียง 100 เมตร หญิง รุ่น 7 ปี B Place 3 TIME RECORD 01:58:59 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตน์พิมล ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DADDY SWIMMING CUP ประจำปี 2556 จัดโดย หมู่บ้านผาสุขพัฒนาการ กรุงเทพฯ โดยทำสถิติ  ดังนี้

รายการ ที่  1          ฟรีสไตล์                 50 เมตร                  รุ่น 7 ปี                    หญิง       00:54:32

รายการ ที่  2          เกาะโฟมเตะเท้า        25 เมตร                  รุ่น 7 ปี                    หญิง       00:39:32

รายการ ที่  3          กรรเชียง                 25 เมตร                  รุ่น 7 ปี                    หญิง       00:26:12

รายการ ที่  4          ผีเสื้อ                      25 เมตร                  รุ่น 7 ปี                    หญิง       00:30:33

รายการ ที่ 5           กบ                         25 เมตร                  รุ่น 7 ปี                    หญิง       00:34:11

รายการ ที่  6          ฟรีสไตล์                 25 เมตร                  รุ่น 7 ปี                    หญิง       00:23:61

 •  ด.ช. กรินทร์ ราวินิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขัน เทควันโด แพทเทิร์น พาวเวอร์จูเนียร์ ยิม (ครั้วที่ 11) ประจำปี 2556 รุ่นยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี class C (25-27) จัดโดย สมาคม kyoruki 
 •  ด.ช. กรินทร์ ราวินิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน Thailand Taekwondo Champions League 2013  รุ่นยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี รุ่น B (23-25) class A จัดโดย สมาคมkyoruki
 • ด.ช. อลังการ สุขสุเดช ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตรและเหรียญทอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราช (ครั้งที่ 3) จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลสุรินทร์ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2556
1459801_667708633250694_342615474_n

 

 • ด.ญ. รุ่งไพลิน เพ็งมาก ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร
 • ด.ญ. วรินทร์ธร สุกใส ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร
 • นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง ในการประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล รุ่น junior division จัดโดยสมาคมเมโลเดียน ประจำปี 2556
 • DSCF4088
 • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63   ปีการศึกษา  2556

  หมวดวิชาภาษาไทย

  ที่

  ชื่อ

  สกุล

  รายการแข่งขัน

  เหรียญที่ได้

  ชั้น

  1 ด.ญ.รุ่งไพลิน เพ็งมาก การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

  เงิน

  ป.3

  2 ด.ญ.วรินทร์ธร สุกใส การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

  เงิน

  ป.2

  3 ด.ญ.สุภชา ทรัพย์ศิริชัยกุล การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

  เงิน

  ป.3

  หมวดวิชาคณิตศาสตร์

  4 ด.ช.ภีม สุทธิ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ป.1-ป.3

  ได้เข้าร่วม

  ป.3

  หมวดวิชาศิลปะ

  5 ด.ญ.กษิรินทร์ อิสรานุวงศ์ การแข่งขันรวม  (ศิลป์สร้างสรรค์)ป.1-ป.3

  ทองแดง

  ป.3

  6 ด.ญ.สิรายาวดี มณีศิลป์ การแข่งขันรวม  (ศิลป์สร้างสรรค์)ป.4-ป.6

  ได้เข้าร่วม

  ป.4

  7 ด.ญ.สิปาง จิตรอ่อนน้อม การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3

  ทองแดง

  ป.3

  8 ด.ญ.ชัญญานุชด.ญ.พิชญ์สิณี เพียรรัตน์พิมลวัฒนกุลโยธิน การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด  ป.1-ป.3  (ประเภททีม)

  เงิน

  ป.2

  ป.3

  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

  9 ด.ช.ภีม สุทธิ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech    ป.1-ป.3

  เงิน

  ป.3

  10 ด.ญ.พิชญ์สิณี วัฒนกุลโยธิน การแข่งขันกิจกรรม Spelling Beeป.1-ป.3

  เงิน

  ป.3

Back to top